Algemene voorwaarden

Timmersgems B.V. is een groothandel. Bij een groothandel gelden andere regels dan bij een webshop voor consumenten. Zo kennen wij geen zichttermijn en herroepingsrecht dus kunt u producten niet retourneren. Timmersgems B.V. valt niet onder de consumentenwet van 2014. Leest u goed de onderstaande algemene voorwaarden door alvorens te bestellen. 

Algemene leveringsvoorwaarden van Timmersgems B.V., Gevestigd en kantoorhoudend te Berghem.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de onlineshop.

Artikel 1 – Algemeen
Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
 • De leverancier: Timmersgems B.V. te Berghem;
 • De afnemer: de contractspartij van de leverancier, niet zijnde een consument of eindgebruiker;
 • Order: de overeenkomst tussen de leverancier en de koper met betrekking tot de koop van goederen door de koper;
 • Zaken: de producten/goederen die door de leverancier te koop worden aangeboden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, alsmede op alle offertes van de leverancier. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en van de algemene voorwaarden zelf. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de afnemer voor zover deze laatste voorwaarden in strijd zijn met de eerste.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen
a. Alle offertes zijn vrijblijvend. De leverancier is eerst gebonden nadat een order door hem schriftelijk is aanvaard dan wel door hem met de levering en/of uitvoering is begonnen. Afwijkingen van een schriftelijke bevestiging van een order binden de leverancier pas, nadat deze eveneens schriftelijk zijn bevestigd.

b. De leverancier heeft te allen tijde het recht om zonder opgave van redenen een order geheel of gedeeltelijk te weigeren, zonder dat daaruit enige schadeplichtigheid uit voort kan vloeien. De bepalingen uit dit lid zijn ook van toepassing als een afnemer al eerder producten bij leverancier heeft afgenomen.

c. Eventueel later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen alsmede (mondelinge) toezeggingen van ons of ons personeel, vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk is bevestigd door een daartoe bevoegd persoon.

d. Voor leveringen waarvoor naar hun aard of omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden wordt de afleveringsbon en/of de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Artikel 4 – Prijs
a. De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting, vervoerskosten  en eventueel verzekering.
b. De aangeboden prijzen gelden slechts voor de aangeboden hoeveelheden.
c. Prijzen in de Timmersgems webshop kunnen afwijken van de geldende showroomprijs. Dit komt doordat de website is gebaseerd op een andere kostenstructuur. Verschillen zijn hierdoor niet te vergelijken noch te verrekenen.
d. Catalogusprijzen zijn richtprijzen, de prjjzen in de webshop zijn bindend met uitzondering van prijswijzigingen en duidelijke typefouten.

Artikel 5 – Betaling
De op de website vermelde prijzen zijn in Euro’s, exclusief BTW en exclusief verzendkosten. Betaling kan plaatsvinden door bankoverschrijving – iDEAL.  Timmersgems zal het artikel leveren nadat de betaling is ontvangen. De levertijd gaat in op het moment dat Timmersgems de betaling heeft ontvangen. Minimaal te besteden bedrag is 150 euro excl. verzendkosten. Rekeningnummer Commerzbank: IBAN: DE40 5004 0000 0584 0988 00 (BIC COBADEFFXXX).

b. Indien de afnemer niet tijdig betaalt, is hij zonder verdere ingebrekestelling een rente verschuldigd gelijk aan een twee procent over een maand of een gedeelte van een maand te berekenen over het nog openstaande bedrag. Eventueel te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15%, voor het buitenland 20%, van de door de afnemer verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 150,00 (zegge: eenhonderdvijftig euro) boven de wettelijke rente over het factuurbedrag, gerekend vanaf dertig dagen na factuurdatum.

c. Indien de afnemer niet tijdig betaalt, heeft de leverancier het recht de verdere uitvoering van de levering en/of installatie op te schorten, totdat de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Indien de afnemer binnen een door de leverancier dan te stellen schriftelijke termijn niet aan zijn betalingsverplichting zal hebben voldaan, heeft de leverancier tevens het recht de overeenkomst schriftelijk ontbonden te verklaren, zonder rechterlijke tussenkomst.

d. Iedere betaling van de afnemer strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede de door de leverancier gemaakte invorderingskosten.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud
Door de leverancier geleverde zaken blijven tot het moment van volledige betaling van haar vorderingen door de afnemer het eigendom van de leverancier, met dien verstande dat de afnemer aansprakelijkheid en risico draagt voor de door de leverancier geleverde zaken vanaf het moment waarop deze haar ter beschikking zijn gesteld.

De afnemer is niet gerechtigd de goederen die nog niet zijn betaald te verkopen, daarop enig zekerheidsrecht te (laten) vestigen, of deze goederen te (laten) verwerken.

Artikel 7 - Levering
a. Na ontvangst van de order krijgt U onmiddellijk per e-mail een bevestiging van de bestelling. Zodra het verschuldigde bedrag op de rekening van Timmersgems is bijgeschreven, verzendt Timmersgems de bestelde artikelen binnen 3 werkdagen.

b. De door leverancier opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient leverancier derhalve ingebreke te worden gesteld, als afnemer ontbinding wenst.

c. Overschrijding van de levertijd geeft de afnemer geen enkel recht op schadevergoeding van welke aard dan ook of recht op niet-nakoming van enige verplichting van de afnemer tegenover de leverancier.

d. Indien de bestelde goederen niet binnen deze tijd bezorgd kunnen worden neemt Timmersgems direct contact met u op via e-mail. Dit zal binnen redelijke tijd geschieden doch uiterlijk 7 dagen na het bestellen van de goederen.

Artikel 8 – Reclame/Aanvaarding
Eventuele reclames worden in behandeling genomen indien deze binnen vijf dagen na levering rechtstreeks schriftelijk door de leverancier zijn ontvangen. Voor verborgen gebreken geldt dat reclamering binnen de garantietermijn dient plaats te vinden.

Indien reclames gegrond worden erkend, zulks ter beoordeling van de leverancier, kan deze hetzij het gebrek herstellen, het artikel vervangen hetzij het netto factuurbedrag restitueren.

Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend binnen vijf dagen na verzenddatum van de facturen.

Timmersgems zal de aankoopwaarde zo spoedig mogelijk na ontvangst van de retourzending terugbetalen. Timmersgems behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt, wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in originele verpakking retour zijn gezonden.

Indien de afnemer niet binnen vijf dagen na levering, respectievelijk de verzenddatum van de facturen, schriftelijk bij de leverancier heeft gereclameerd, wordt hij geacht de levering respectievelijk de facturen te hebben geaccepteerd. Alsdan worden reclames door de leverancier niet meer in behandeling genomen.

Het indienen van reclameringen ontslaat de afnemer niet van de verplichtingen uit de koopovereenkomst ten opzichte van de leverancier.

Dvd’s, CD’s hygienische artikelen en gebruiksartikelen zoals wierook diverse soorten olie kunnen niet worden geruild of teruggezonden. Boeken kunnen alleen geretourneerd worden, wanneer er sprake is van een misdruk of bindfout. Is uw bestelling beschadigd aangekomen dient u het dezelfde dag nog aan ons te melden. Is uw bestelling incompleet dan dient u dit BINNEN 2 DAGEN te melden.

Afwijkingen in artikelomschrijvingen (zoals gewichten en/of formaten) van het bestelde product zijn nimmer reden voor annulering van de order. Ook geldt dit voor de kleur, omdat ook dit kan afwijken van het geleverde product, ondanks het feit dat wij gebruik maken van een studio c.q. studiofotograaf welke met natuurlijk licht werkt.

Retourzendingen dienen te geschieden naar het volgende adres:
Timmersgems B.V.
Osseweg 48
5351 AE Berghem
The Netherlands

Artikel 9 - Vervoer en behandelingskosten
a. Het vervoer van alle goederen die verband houden met de opdracht, geschiedt voor rekening en risico van de afnemer, ook indien in de vrachtbrief anders is gesteld. Desgewenst vindt verzekering plaats op verzoek van de afnemer.

b. Retourzendingen worden door de leverancier uitsluitend aanvaard, indien hij daartoe voorafgaande toestemming heeft gegeven en dit franco geschiedt.

c. Wij zijn gerechtigd voor orders met een geringe factuurwaarde voor behandelingskosten een toeslag in rekening te brengen.

Wij hanteren de volgende verzendkosten:

Land Pakketzending Palletzending Afhalen
Nederland € 8,50 € 85,- € 0,-
België € 13,- € 165,- € 0,-
Bulgarije € 65,- € 245,- € 0,-
Denemarken € 16,- € 245,-  € 0,- 
Duitsland € 16,- € 265,- € 0,-
Estland € 38,- € 245,- € 0,-
Finland € 38,- € 245,- € 0,-
Frankrijk € 19,- € 285,- € 0,-
Engeland € 38,- € 380,- € 0,-
Ierland € 22,- € 285,- € 0,-
Italië € 26,- € 245,- € 0,-
Kroatië € 56,- € 245,- € 0,-
Litouwen € 38,- € 245,- € 0,-
Oostenrijk € 19,- € 285,- € 0,-
Polen € 38,- € 245,- € 0,-
Portugal € 38,- € 245,- € 0,-
Roemenie € 48,- € 245,- € 0,-
Servië € 56,- € 245,- € 0.-
Slovenië € 48,- € 245,- € 0,-
Slowakije € 48,- € 245,- € 0,-
Spanje € 32,- € 245,- € 0,-
Tsjechië € 38,- € 245,- € 0,-
Zwitserland € 55,- € 245,- € 0,-
Zweden € 19,- € 245,- € 0,-

d. Timmersgems brengt verzendkosten in rekening vanaf €8,50 per 31 kilo, en in België vanaf €13,- per 31 kilo.
Artikelen die qua volumewicht afwijken kunnen soms niet passen binnen het geldende verzendkostenprotocol. Zendingen per pallet worden nimmer gratis verzonden.

e. Timmersgems is een groothandel die zich verplicht om de te versturen goederen te verzenden met betrouwbare en gerespecteerde vervoerders. De meeste van deze vervoerders zullen uw bestelling afleveren gedurende werktijden van 08:00-18:00 uur en bezorgen niet in de avonduren. Bij het bestellen raden wij u aan een adres op te geven waar overdag iemand aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de bestelling. Weet u dat u niet thuis bent op de afleverdag, geeft u dan een ander adres op. Onze vervoerder is DHL en uw pakket zal bij niet thuis nog 2 maal worden aangeboden op hetzelfde adres.

f. Voor Noorwegen bedragen de exportkosten € 29,50

Artikel 10 – Overmacht
a. Indien de leverancier door overmacht niet in staat is de opdracht normaal uit te voeren, heeft hij het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren of geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen; onoordeelkundig gebruik van het geleverde zulks ter beoordeling van de leverancier, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, door toeleveranciers staken van de productie van of het aanbrengen van wijzigingen aan te leveren zaken. In het laatste geval is de leverancier gerechtigd tot levering van de gewijzigde zaken, indien de wijzigingen naar het oordeel van de leverancier slechts geringe afwijkingen van het oorspronkelijk aangebodene inhouden.

b. In geval van ontbinding als bedoeld onder a. is de afnemer gehouden het in het kader van de order beschikbare tot zich te nemen en de koopprijs naar evenredigheid te betalen.

c. Indien de leverancier door overmacht meerdere kosten moet maken voor de uitvoering van de order, heeft hij het recht deze meerdere kosten aan de afnemer in rekening te brengen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
a. Niet, niet tijdige of ondeugdelijke levering, alsmede het niet of niet goed functioneren van de geleverde zaken, geeft geen recht op schadevergoeding en /of ontbinding, voor zover er sprake is van overmacht aan de zijde van de leverancier.

b. De tegen partij dient leverancier te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die op leverancier jegens derde zou kunnen rusten met betrekking tot de door leverancier geleverde zaken. Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor regresvorderingen van haar wederpartij, in het bijzonder van distributeurs of van andere wederverkopers van leveranciers producten, uit welke hoofde dan ook en meer in het bijzonder uit hoofde van productaansprakelijkheid

c. Bestellingen welke buiten schuld van Timmersgems tijdens verzending zijn zoekgeraakt, zullen niet worden vervangen of financieel vergoed. Deze maatregel geldt niet indien het zoekraken aantoonbaar te wijten is aan nalatigheid van Timmersgems. Indien wij de verzending retour ontvangen en blijkt dat u de verzendgegevens niet juist heeft ingevuld dan zijn wij hier niet verantwoordelijk voor en zullen wij de verzendkosten niet vergoeden. Als u het pakket alsnog wilt ontvangen dient u de verzendkosten zelf opnieuw te moeten betalen.

Artikel 11 - Duurzaamheid
Natuurproducten zoals edelstenen en mineralen, houten voorwerpen etc. kunnen afwijken van hetgeen u op de foto ziet. Er is immers geen enkel voorwerp hetzelfde omdat de natuur nou eenmaal geeft wat het wil. Er kunnen altijd verschillen zijn in formaat, kleur en gewicht. Tevens komt het voor dat sommige stenen en mineralen artificieel zijn en door mensenhanden zijn gemaakt. Bij sommige stenen en mineralen is dit zeer duidelijk te zien maar soms is het zelfs voor ons niet duidelijk omdat stenen soms op zeer overtuigende wijze zijn gereproduceerd. Als u kunt aantonen dat een steen of mineraal artificieel is en dit niet in de omschrijving stond op het moment van het plaatsen van een order dan is dit natuurlijk reden tot reclamatie en zullen wij samen naar een passende oplossing zoeken. 


Artikel 12 – Garantie
a. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, geeft de leverancier geen enkele garantie op de geleverde zaken.

b. Ingeval door de leverancier garantie is verstrekt, komt deze te vervallen indien zaken waarop de garantie betrekking heeft, niet overeenkomstig hun bestemming c.q. onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht, veranderingen zijn aangebracht dan wel nummers of plombes zijn verminkt of verwijderd.

c. Ingeval door de leverancier garantie is verstrekt, beloopt de garantietermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, het aantal maanden gedurende welke termijn een eventuele fabrieksgarantie door de producent is verstrekt. De garantietermijn beloopt evenwel nooit meer dan zes maanden.

d. De afnemer die zich op een eventuele schriftelijk overeengekomen garantie wil beroepen, moet dit schriftelijk aan de leverancier meedelen. De afnemer dient dit te doen binnen acht dagen nadat hij de gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs heeft moeten constateren. De zaken moeten na het indienen van de klachten door de afnemer in onveranderde staat worden gelaten, totdat de leverancier de klachten heeft onderzocht.

e. Uit hoofde van een door de leverancier verstrekte garantie ten aanzien van zaken die zich buiten Nederland bevinden, kan de leverancier slechts aansprakelijk worden gehouden voor de kosten van herstel of vervanging tot ten hoogste een bedrag dat deze kosten bij uitvoering in Nederland zouden hebben belopen.

f. De afnemer dient de door de leverancier geleverde zaken bij de levering te keuren. De afnemer wordt geacht de geleverde zaken volgens afspraak en vrij van gebreken in goede staat te hebben ontvangen, tenzij hij de leverancier binnen veertien dagen nadat de zaken door de leverancier zijn afgeleverd, schriftelijk van eventuele gebreken op de hoogte stelt.

g. De afnemer vrijwaart leverancier voor elke aansprakelijkheid die op de leverancier jegens derden zou kunnen rusten met betrekking tot de door de leverancier geleverde zaken. 

h. Timmersgems staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Uitzondering hierop vormen eventuele kleurverschillen. Gebreken die zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage of die zijn te wijten aan aanmerkelijke schuld van de klant vallen niet onder de garantie.

Artikel 13 - Auteursrechten & Copyright
Wie bezit auteursrecht? In beginsel komt het auteursrecht toe aan de maker van een werk. Maar als het werk in dienstverband (loondienst) is gemaakt, dan ligt het recht bij de werkgever lees: Timmersgems. Is een werk in opdracht gemaakt, dan kan het auteursrecht in uitzonderlijke gevallen bij de opdrachtgever: lees Timmersgems liggen. Om auteursrecht te krijgen, hoeft een werk niet te worden geregistreerd. Ook is het niet nodig om het bekende symbool © te gebruiken. Met de creatie van een werk ontstaat automatisch auteursrechtelijke bescherming. 

Auteursrecht op internet anders dan wat velen denken, rust er wel degelijk auteursrecht op werken die op het internet worden vertoond. Ook voor dit gebruik moet men dus de toestemming van de maker hebben

Wat mag nu wel en niet met de foto's van de timmergems.com website:

 • U mag de foto's NIET ongevraagd gebruiken;
 • U mag de foto's WEL gebruiken nadat uidrukkelijk schriftelijk toestemming is gegeven;
 • U mag de foto's dan ALLEEN gebruiken op uw eigen website en niet in andere media;
 • U mag de foto's dan ALLEEN gebruiken om producten van timmersgems.com te wederverkopen;
 • U dient middels een duidelijke disclaimer de bron van de foto's aan te geven, deze (link naar de) disclaimer dient vanaf de frontpage zichtbaar te zijn.

De gebruikte teksten komen deels uit wiki bronnen en zijn deels zelf geschreven, het spreekt voor zich dat we niet toestaan dat onze teksten voor andere websites/doeleinden worden gebruikt. Dit is dus niet toegestaan. 

Artikel 14 – Ontbinding
De leverancier heeft het recht, onverminderd de rechten op vergoeding van kosten, schade en interesten, de uitvoering van de order op te schorten of de overeenkomst schriftelijk ontbonden te verklaren, ingeval de afnemer:

a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot (voorlopige) surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd; 
b. komt te overlijden of onder curatele wordt geteld;
c. niet of niet-tijdig aan enige verplichting uit kracht der wet, de overeenkomst of van deze algemene voorwaarde voldoet;
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
e. overgaat tot staking of overdracht van haar onderneming of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar onderneming in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijzigingen in de doelstelling van haar onderneming.

Artikel 15 – Bewijs
Bij een eventueel geschil zijn de in de administratie van de leverancier voorkomende gegevens beslissend, behoudens tegenbewijs.

Artikel 16 - Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 

Deze website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder toestemming van Timmersgems worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden worden gebruikt.

Artikel 16 – Geschillen
Geschillen die voortkomen uit leveranties door de leverancier en die niet minnelijk kunnen worden beslecht, kunnen alleen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch  voor zover niet de Kantonrechter bevoegd is.

 • Grootste edelstenen groothandel van Europa
 • 165.000 artikelen op voorraad
 • Snelle levering binnen 48 uur
 • Gegarandeerd scherpe prijzen

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met ons op: